Informacje BIP

Ruszyła budowa przejścia w Łączkach Kucharskich

20-02-2020

Ruszyła budowa przejścia dla pieszych i odcinka chodnika w centrum Łączek Kucharskich po prawej stronie drogi wojewódzkiej 986 więcej

Skorzystaj z dofinansowania i ulgi

20-02-2020

„Czyste powietrze” to program pozwalający właścicielom domów jednorodzinnych lub osobom posiadającym zgodę na rozpoczęcie budowy... więcej

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na terenach...

17-02-2020

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich... więcej

Spotkanie z wolontariuszami WOŚP

11-02-2020

Zaangażowanie, bezinteresowność i chęć niesienia pomocy to główne cechy wolontariuszy, którzy tak licznie zbierali pieniądze... więcej

Podkarpacki Fundusz Rozwoju

11-02-2020

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów... więcej

Projekt "Zryw z POWEREM"

11-02-2020

Firma ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców - Marta Skowron od grudnia ubiegłego roku realizuje projekt pod nazwą "Zryw z POWEREM" w... więcej

Program konopny

07-02-2020

Informacje nt. Programu Konopnego powołanego przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którego celem jest... więcej

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne

05-02-2020

Informacja dla beneficjentów posiadających systemy fotowoltaiczne montowane w ramach programu „Instalacja systemów energii... więcej

Aktualności

Planowanie rozwoju gminy 2005-2013.

15-05-2005

 

Przyjazny Urząd

„Planowanie rozwoju gminy”

Planowanie strategiczne to systematyczna metoda radzenia sobie ze zmianami, budowania konsensusu obejmującego całą społeczność oraz tworzenia wspólnej wizji lepszej przyszłości gospodarczej. Jest to proces twórczy, którego celem jest zidentyfikowanie najważniejszych zjawisk oraz uzgodnienie wiarygodnych celów, zadań i planów działania. Planowanie strategiczne jest również ważnym narzędziem służącym zbliżeniu liderów gospodarczych oraz władz miejskich czy gminnych w celu stworzenia partnerskich inicjatyw publiczno-prywatnych służących poprawie klimatu gospodarczego oraz konkurencyjnej pozycji gminy.

Rodzaje dokumentów o charakterze strategicznym funkcjonujących w Gminie Ropczyce.

 

Najważniejszy dokumentem, który jest bazą do przygotowywania innych dokumentów o charakterze planistycznym i operacyjnym jest Strategia Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2004 – 2011.

Prace nad tym dokumentem rozpoczęły się w grudniu 2003r. powołaniem stosownego Zespołu Operacyjnego. Dokonał on gruntownej oceny realizacji działań ujętych w dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy 1997-2005. Na podstawie wniosków z oceny określono kluczowe czynniki, które determinowały przygotowanie nowego dokumentu; wejście Polski w struktury UE, realizację najważniejszych przedsięwzięć ujętych w strategii, nowe źródła finansowania, nowe warunki regionalne oraz nowe dokumenty strategiczne o charakterze ponadlokalnym.

Do współpracy przy przygotowywaniu projektu strategii zaproszono przedstawicieli lokalnej administracji, instytucji, środowisk gospodarczych i organizacji pozarządowych. Ostatecznie po 4 miesiącach prac i konsultacji, projekt dokumentu przedstawiono na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2004roku.

Najważniejsze elementy Strategii Rozwoju Gminy Ropczyce na lata 2004-2011.

Misja wewnętrzna

„Misją gminy Ropczyce jest długofalowe wszechstronne działanie na rzecz zwiększenia szans życiowych każdego młodego człowieka”.

Jest skierowana do wewnątrz, do społeczności lokalnej i jej liderów, by brali ją pod uwagę podejmując decyzje ważne dla życia całej wspólnoty.

 

Misja zewnętrzna

To hasło, slogan reklamowy - Ropczyce – U nas młodzież ma szansę, ma wskazywać na Ropczyce jako miejsce gdzie troszczymy się szczególnie o młodzież, gdzie tworzy się warunki dla jej rozwoju i kształtowania postawy obywatelskiej.

 

Obszary i cele strategiczne.

Obszar: Rozwój społeczny

Cel 1. Przeciwdziałanie bezrobociu ludzi młodych

Cel 2. Mobilizacja społeczna mieszkańców

Cel 3. Organizowanie i promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie

 

Obszar: Rozwój gospodarczy

Cel 1. Zagospodarowanie przestrzenne pod potrzeby rozwoju gospodarczego

Cel 2. Promocja instrumentów wspierania rozwoju przedsiębiorczości

Cel 3. Transfer nowoczesnych technologii

 

Obszar: Ekologia

Cel 1. Racjonalizacja systemu odbioru odpadów komunalnych

Cel 2. Promocja energetyki opartej o odnawialne źródła energii

Cel 3. Promocja i edukacja na rzecz rolnictwa ekologicznego i ekoturystyki

 

Strategia rozwoju jest dokumentem „żywym” to znaczy podlegającym modyfikacjom pod wpływem zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Co roku, zespół monitorujący, dokonuje podsumowania realizowanych działań, pod kątem zapisów ujętych w dokumencie programowym. Wnioski wypływające z tej analizy mogą stanowić podstawę do dokonania zmian, oczywiście po uprzednim zaaprobowaniu przez Radę Miejską.

 

Prócz omawianej tutaj strategii rozwoju, w Gminie funkcjonuje jeszcze dwa inne dokumenty o charakterze planistycznym: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 – 2008 oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2005-2013.

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: