Informacje BIP

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna...

16-05-2019

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Seniorzy aktywni lokalnie”

16-05-2019

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” rozpoczęła na terenie gminy Ropczyce, realizację projektu „Seniorzy aktywni lokalnie”. więcej

Spotkanie integracyjne "Też chcemy być..."

15-05-2019

13 maja br. w Szkole Podstawowej w Małej odbyło się spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z Teamu Dębica więcej

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

19-04-2019

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo 5 Gmin” (gminy: Czarna (powiat dębicki), Dębica, Iwierzyce, Ropczyce, Sędziszów Młp.) oraz Lokalnej Grupy Działania „Lider Dolina Strugu” (gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn).

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszarów Lokalnych Grup Działania. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Prace mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie znaczenia zdjęć (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Zabroniony jest fotomontaż. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane. Autor zdjęć ma obowiązek złożyć formularz zgłoszenia udziału w konkursie fotograficznym wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do przekazanych zdjęć, a także przedłożyć zgodę na ich nieodpłatne opublikowanie w celach marketingowych i informacyjnych. Wymagana jest zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku nieletnich uczestników konkursu oświadczenia w ich imieniu składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin w Ropczycach lub nadesłać pocztą do dnia 15 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin”, ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem Konkurs fotograficzny LGD. Prace przekazywane pocztą należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Na najlepszych uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: