Informacje BIP

Sukcesy dzieci z Niedźwiady

13-12-2018

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej zdobyli I nagrodę w eliminacjach finałowych na Podkarpackim Konkursie... więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13-12-2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego... więcej

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat...

12-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. więcej

Wyróżnienie dla sołectwa Lubzina

10-12-2018

Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2018” więcej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Wigilię

10-12-2018

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny w godzinach 7.30 - 15.00. więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w ochronę środowiska

05-12-2018

Obecnie trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej. Kolejnym planowanym dużym... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce na zakup sprzętu medycznego

05-12-2018

W grudniu br. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej... więcej

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

05-12-2018

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce

 

„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych : Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice- ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz Nr 107539R Chechły – Chechły- ul. Strażacka w km 0+415,20”

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna
Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPPK.02.01.00-18-001/13-00 z dnia 16.08.2013 r. 
Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest likwidacja skutków powodzi, która miała miejsce w 2010 r., a także poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz dostępności do obiektów mostowych. Projekt ten będzie miał również istotne znaczenie w zakresie poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych w miejscowości Ropczyce poprzez odbudowę mostów na ul. Strażackiej i Szkolnej.
Przedmiot / zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest: 
- budowa tymczasowych kładek dla pieszych,
- rozbiórka istniejących obiektów mostowych, 
- budowa nowych mostów na ul. Szkolnej i Strażackiej,
- budowa dojazdów do obiektów mostowych.

Wartość ogółem:
3 152 091,03 PLN
Wydatki kwalifikowane:
2 483 796,76 PLN
Dofinansowanie EFRR:
2 111 226,63 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa
372 570,08 PLN
Wkład własny:
668 294,27 PLN
Okres realizacji:
15.02.2013 r. – 16.09.2013 r.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: