Informacje BIP

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

13-06-2019

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników więcej

Nasze śmieci

Informacje dotyczące gospodarki odpadami (3)

22-06-2015

1. Podstawami prawnymi gospodarki odpadami są przede wszystkim przepisy:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce uchwalony przez Radę Miejską w Ropczycach uchwałą nr LVIII/617/14 z dnia 26 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 2560).

2. Odpady komunalne odbierało w 2014 r. od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ropczyce:
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 12, tel. (17) 22 18 296 – w tym na podstawie umowy zawartej z Gminą Ropczyce w wyniku przetargu nieograniczonego na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 
- Dębickie Zakłady Komunalne „DEZAKO” Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica
- Ślusarstwo Produkcja – Handel – Usługi, Władysław Radzik, 39-218 Straszęcin 9 A
- Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225

3. Zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ropczyce przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej:
- odpady komunalne niesegregowane zmieszane – do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kozodrza oraz do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy,
- zużyte opony – do GPR Guma i Plastik Recycling w Zarzeczu,
- opakowania z tworzyw sztucznych oraz szkła – do PHU ANMAR w Ropczycach,

4. Osiągnięte przez gminę Ropczyce poziomy recyklingu w 2014 roku:
- przygotowanie do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
17,5 %, a dopuszczalny minimalny poziom w 2014 roku, to 14 %,
- ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1,44 %, a dopuszczalny maksymalny poziom to 50 %.
- przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %, a dopuszczalny minimalny poziom to 38 %,

5. Na terenie Gminy Ropczyce funkcjonuje Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), utworzony na podstawie uchwały nr XL/429/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 17-06-2013r., znajdujący się w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 12 (na terenie bazy PUK Sp. z o.o. w Ropczycach).

Punkt jest czynny codziennie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.30, w sobotę od 8.00 do 12.00 i przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wyselekcjonowane dostarczane przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Ropczyce, którzy złożyli do Burmistrza Ropczyc deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do PSZOK w szczególności należy przekazywać wyselekcjonowane odpady:
- remontowe i rozbiórkowe,
- przeterminowane leki oraz chemikalia pozbawione ulotek oraz opakowań,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie.

Odpady biodegradowalne (ogrodowe, zielone) poddawane są kompostowaniu lub dostarczane do PSZOK. Ponadto 1x w roku (wrzesień-październik), Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych organizuje akcję obwoźnego zbierania spod gospodarstw domowych odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: