Informacje BIP

Uwaga - zamknięcie drogi

07-05-2021

Informujemy, że w związku z koniecznością przebudowy przepustów pod koroną drogi, od dnia 11 maja (wtorek) zostanie zamknięty... więcej

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

07-05-2021

Z okazji Dnia Bibliotekarza składamy wszystkim pracownikom serdeczne życzenia więcej

Spis ludności - loteria: nagrody i terminy.

22-04-2021

Podstawowe informacje na temat loterii w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

04-05-2021

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ropczycki samorząd rozpoczął mszą św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w... więcej

Dzień Strażaka

30-04-2021

Życzenia z okazji Dnia Świętego Floriana więcej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

30-04-2021

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi RP. Również w tym roku jak i w ubiegłym, z powodu trwającej pandemii nie mamy możliwości... więcej

NSP 2021 - porady dla seniorów.

30-04-2021

10 porad spisowych dla seniorów. więcej

Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim

28-04-2021

Inwestycje to główny temat konferencji prasowej, która odbyła się 27 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Remonty dróg gminnych

28-04-2021

Ogłoszony został przetarg na remont 8 odcinków dróg gminnych na łącznej długości 2057 m więcej

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28-04-2021

Tegoroczne świętowanie odbędzie się w innej formule z powodu obecnej sytuacji epidemicznej więcej

Projekty zrealizowane w latach 2004-2007

Projekty zrealizowane w latach 2004-2007

Poprawa konkurencyjności regionu ropczyckiego poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 5.450.533,9 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 4.172.264,56 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3.128.781,19 PLN (74,99%)
Lata realizacji projektu: 06/04/2005 – 23/11/2006
Opis i cel projektu: przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 37 248,5 m oraz przykanalików o długości 11 891 m. W wyniku realizacji projektu zostaną zebrane i oczyszczone ścieki z 607 budynków (mieszkalnych i innych obiektów) w ilości 420 m3/dobę. Dla obszaru inwestycji RLM wynosi 4728. Z uwagi na rozległy teren oraz jego ukształtowanie geograficzne zaprojektowano układ systemu grawitacyjno-tłoczny z 11 szt. przepompowni w tym jedna przydomowa. Przyjęto rozwiązanie budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej z uwagi na:
-zwartą zabudowę w obszarze objętym zadaniem,
-istniejące na tym terenie dwie niedociążone oczyszczalnie ścieków,
-niższe koszty eksploatacji w porównaniu do budowy lokalnych oczyszczalni.
Ponadto kompleksowe uzbrojenie terenu poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej stworzy korzystne warunki do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, powstania nowych firm, działających z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
Celem projektu jest rozwój regionu ropczyckiego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz osiągnięcie standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach unijnych poprzez:
1. Stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju firm i powstania nowych, działających z zasadami poszanowania ochrony środowiska, poprzez zwiększenie stopnia skanalizowania terenów zurbanizowanych i przylegających do nich wolnych terenów inwestycyjnych.
2. Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i do gleby w wyniku, czego nastąpi poprawa: stanu środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców oraz zabezpieczone zostaną ujęcia wody pitnej przed zanieczyszczeniem.
3. Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania miasta Ropczyce, który wynosi obecnie 99% a poziomem skanalizowania, który wynosi ok. 60%.
4. Stworzenie możliwości rozwoju Gminy poprzez turystykę i rolnictwo ekologiczne dzięki wyeliminowaniu zanieczyszczenia środowiska, wynikającemu z niedostatecznej infrastruktury kanalizacyjnej.

Modernizacja Domu Kultury w Gnojnicy Dolnej dla potrzeb Wiejskiego Centrum Kultury
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 1.100.000,80 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 937.387,00 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 703.040,25 PLN (75%)
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 93.738,70 PLN (10%)
Lata realizacji projektu: 2005 – 2006
Opis i cel projektu: projekt zasadniczo sprowadza się do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji istniejącego Domu Kultury w Gnojnicy i utworzenia w nim Wiejskiego Centrum Kultury. Ponieważ projekt jest typu „zaprojektuj i wybuduj” pierwszym etapem realizacji projektu będzie zlecenie i opracowanie dokumentacji technicznej związanej z projektowanym zakresem rzeczowym inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń i pozwoleń dla zadań wymagających uzyskania tego typu dokumentów formalno-prawnych.
Drugim etapem realizowanego projektu będzie wykonanie robót modernizacyjnych obiektu domu kultury w zakresie:
- wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wraz z przyłączem do projektowanego zbiornika szczelnego na ścieki,
- wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,
- wymiany i adaptacji wewnętrznej instalacji elektrycznej z wykonaniem instalacji niskoprądowych,
- likwidacji pieców grzewczych i wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku, a w sali widowiskowej wentylacji mechanicznej,
- adaptacji pomieszczeń na potrzeby sanitariatów,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonania nowych podłóg i posadzek w budynku, parkietu w sali widowiskowej, paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych, gresów na korytarzach, klatkach schodowych, w sanitariatach oraz w aneksie kuchennym,
- przetarcia, szpachlowania i malowania tynków ścian i sufitów,
- powiększenia tarasu od strony podwórza, zadaszenia i wykonania amfiteatru ze sceną zewnętrzną,
- docieplenia ścian zewnętrznych budynku z wykonaniem elewacji,
- utwardzenia placu za budynkiem kostką brukową,
- przygotowania stałego, otwartego i zadaszonego paleniska na grill,
Realizacja projektu przewiduje także wyposażenie modernizowanego obiektu w podstawowy sprzęt służący do celów dostosowania do pełnienia nowych funkcji przewidzianych w programie użytkowo- funkcjonalnym przez utworzone Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej.
Cele projektu:
1. Poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury kulturalnej.
2. Aktywizacja życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wokół placówki kulturalnej.
3. Zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców.
4. Wyrównanie szans w dostępie do kultury pomiędzy wsią a miastem.

Przebudowa i wzmocnienie podbudowy drogi publicznej gminnej w m. Brzezówka w km 0 + 000 – 0 + 927,9
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 812.055,34 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 812.055,34 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 406.027,67 PLN (50%)
Lata realizacji projektu: 2005 – 2006
Opis i cel projektu: przedmiotem projektu jest budowa nawierzchni drogi o dł. 927,9m, klasa techniczna drogi D, kategoria ruchu R1, nośność podłoża G3, szerokość jezdni 5,0m, szerokość korony drogi 6,5m.
Odwodnienie powierzchniowe wykonane będzie poprzez rowy przydrożne do istniejących odbiorników. Wykonanie oświetlenia skrzyżowania z drogą krajową oraz drogi gminnej na słupach istniejących i projektowanych poprzez montaż 22 szt. opraw na wysięgnikach rurowych.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przejazdu i ruchu pieszego na przedmiotowej drodze oraz usprawni połączenie komunikacyjne dla działających i nowopowstających firm regionu wiejskiego z drogą E-4 i dzielnicą przemysłową Ropczyc.
Rozbudowa drogi gminnej w Brzezówce ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą krajową E-4 Kraków-Rzeszów-Medyka natomiast koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Lubzina-Brzezówka –Ropczyce.

Subsydiowane zatrudnienie szansą na nową pracę
Program Operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Całkowita wartość projektu: 687.771,60 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 687.771,60 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 368.566,20 PLN
Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 122.855,40 PLN
Lata realizacji projektu: 2006 – 2007
Projekt zakłada udzielenie pomocy dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy poprzez dofinansowanie w wysokości 65% całkowitej kwoty związanej z płacą pracowników zatrudnionych w ramach subsydiowanego zatrudnienia.
Cele projektu: podniesienie kwalifikacji,  pozyskanie doświadczeń zawodowych, wzrost poziomu zatrudnienia, pozyskanie dochodu i zawodu pozarolniczego rolników oraz domowników z wyłączeniem emerytów oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Rozwój przemysłu w Ropczycach
Cel projektu: Budowa drogi zbiorczej w celu połączenia strefy przemysłowej z drogą E40 po stronie północnej miasta Ropczyce.
Zakres rzeczowy: Budowa drogi łączącej ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Ropczycach, ronda na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Kolejową w Ropczycach oraz drogi łączącej ul. Kolejową z drogą krajową nr 4 w Brzezówce, budowa przejazdu gospodarczego (wiaduktu). Łączna długość budowanych dróg - ok. 3,6 km.
Okres realizacji: 2005 r.-2006 r.
Wartość 2.538.600,0 € w tym dofinansowanie 1.611.800 € - PHARE SSG 2003

Wyposażenie Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach
Wybór projektu do dofinansowania w roku 2008 z listy rezerwowej
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006
Priorytet 3 – Rozwój lokalny
Numer i nazwa działania:
3.5 Lokalna infrastruktura społeczna.
Numer i nazwa poddziałania:
3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Wartość projektu: 197.130,00 PLN
Dofinansowanie: 118.278,00 PLN (60%)

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: